achtergrond afbeelding Visser Waterbeheer
© Loes de Jong
menu

Huidige projecten

Voltooide projecten

Deltaprogramma Zuidwestelijke Delta

Nederland is een delta: een laaggelegen land met veel water. Deze ligging maakt Nederland kwetsbaar. In het Deltaprogramma staan plannen om Nederland te beschermen tegen overstromingen, een tekort aan zoetwater of de gevolgen van extreem weer.

Binnen de Zuidwestelijke Delta (ZWD) werken Rijk en regionale overheden samen met ondernemers en maatschappelijke partijen aan één doel: een veilig, economisch aantrekkelijk en gezond deltagebied met voldoende zoetwater, nu en in de toekomst. De Zuidwestelijke Delta is het gebied met daarin Zeeland, de Zuid-Hollandse eilanden en het westelijk deel van Noord-Brabant. Zee en rivieren komen hier samen. Land en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit zorgt voor volop kansen voor de natuur, economie en innovaties.

Als projectleider zoetwater werkte ik voor het programmabureau ZWD. Ik was verantwoordelijk voor de samenwerking van alle partners om tot een voorkeursstrategie zoetwater te komen voor de 1e fase van het Deltaprogramma. Met elkaar hebben we een pakket maatregelen samengesteld dat zowel rekening houdt met de knelpunten nu en de te verwachtte effecten van de klimaatontwikkeling. Het pakket maatregelen houdt rekening met een op termijn zout Volkerak-Zoommeer.

Onderdeel van het pakket maatregelen is de Proeftuin Zoetwater, waar vele innovatieve en slimme oplossingen zijn bedacht hoe om te gaan met een tekort aan zoetwater zonder aanvoer vanuit de rivieren (grote delen van Zeeland). Opslag regenwater in de ondergrond, efficiënter omgaan met de voorraden en tolerantere gewassen in zilte omgeving staan centraal.

Meer informatie is te vinden op de website van het Deltaprogramma Zuidwestelijke Delta.

Periode

2010 - 2014

Klant

Programmabureau Zuidwestelijke Delta

In samenwerking met Rijkswaterstaat Zee en Delta, Rijkswaterstaat Zuid-Holland zuid, provincie Zeeland, provincie Noord-Brabant, provincie Zuid-Holland, waterschap Scheldestromen, waterschap Brabantse Delta, waterschat Hollandse Delta, Hoogheemraadschap Delfland, Evides, Deltalinqs en het Havenbedrijf Rotterdam.

terug naar het overzicht