achtergrond afbeelding Visser Waterbeheer
© Loes de Jong
menu

Huidige projecten

Voltooide projecten

Rijnactieplan voor de Europese steur

De Europese Atlantische steur (Acipenser sturio) is de grootste vis die thuishoort in onze rivieren. Ze kunnen 3 meter lang worden en daarbij ruim 300 kilo wegen. Deze steurensoort leefde duizenden jaren lang in Nederland maar in de jaren 50 van de vorige eeuw werd de laatste steur gevangen. Het werken aan een terugkeer van de steur, die zeldzamer is dan de reuzenpanda, is de kroon op het werk aan levende rivieren. Veel leefgebied voor de steur is de afgelopen jaren hersteld, uiterwaarden zijn weer verbonden met de rivier, rivierwater is schoner geworden en de visserij duurzamer. Veel seinen staan op groen als het gaat om een mogelijke herintroductie van deze indrukwekkende zoetwatervis. Ik werk als kwartiermaker samen met Wilco de Bruijne van OAK consultants aan een Rijnactieplan voor een mogelijke herintroductie van de Europese steur. Meer informatie is te vinden op de website van ARK. Periode Ik ben sinds juni 2018 kwartiermaker. Het Rijnactieplan zullen we eind 2019 opleveren. Klant ARK natuurontwikkeling, WNF Nederland en Sportvisserij Nederland. In samenwerking met Wilco de Bruijne van OAK consultants. lees verder

Kernadviseur water voor de Palestijnse Gebieden

De doelstelling van het Water Support Programma is om de Nederlands Vertegenwoordiging (Netherlands Representative Office, NRO) in Ramallah (Palestijnse Gebieden), te ondersteunen bij de uitvoering van haar waterprogramma. Het programma beoogt ook de Nederlandse kennis en kunde uit de watersector te betrekken en duurzame relaties te creëren tussen de watersector in de Palestijnse Gebieden en Nederland. Waar mogelijk worden relevante Nederlandse financieringsinstrumenten ingezet. Komende jaren zal de NRO een meer coördinerende rol gaan spelen om samen met de Palestijnse Water Autoriteit en alle donoren gezamenlijk de wateruitdagingen van de Palestijnse Gebieden het hoofd te bieden. Ik zal als kernadviseur waar mogelijk de NRO hierbij ondersteunen. Specifieke kennis en kunde die we vanuit Nederland willen ondersteunen zijn o.a. water governance en hervorming van de watersector, grensoverschrijdend afvalwaterbeheer, verbetering van efficiency en waterbesparende oplossingen, hergebruik van afvalwater, verbeterde irrigatie, behandeling van afvalwater, ontzilting, gedecentraliseerde oplossingen voor afvalwater, ondergrondse regenwateropslag, zonne-energie voor water-gerelateerde doeleinden en IT-oplossingen. Meer informatie is te vinden op de website van het NWP. Periode Ik ben in april 2018 gestart als kernadviseur water voor de Palestijnse Gebieden. Klant Ministerie van Buitenlandse Zaken, Netherlands Water Partnership (NWP) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). In samenwerking met Netherlands Representative Office (NRO) in Ramallah. lees verder

Deltaprogramma Zoetwater

Nederland is een delta: een laaggelegen land met veel water. Deze ligging maakt Nederland kwetsbaar. In het Deltaprogramma staan plannen om Nederland te beschermen tegen overstromingen, een tekort aan zoetwater of de gevolgen van extreem weer. Het Deltaprogramma Zoetwater is onderdeel van het landelijke Deltaprogramma. De opdracht van het deelprogramma Zoetwater is het ontwikkelen van een voorkeursstrategie en alternatieven voor de toekomstige zoetwatervoorziening in Nederland voor de lange termijn (2050) met een doorkijk naar 2100. In het deelprogramma wordt gewerkt aan de volgende bouwstenen: Inzichtelijk maken van de waterbeschikbaarheid in het hoofd- en regionaal watersysteem, inclusief het komen tot afspraken tussen waterbeheerders en gebruikers. In beeld brengen van de zoetwater knelpunten (regionaal en bovenregionaal) voor verschillende toekomstige scenario’s rekening houdend met verandering van het klimaat en de economische groei. Het uitwerken van strategieën (voorkeursstrategie en alternatieven) voor een toekomstige duurzame zoetwatervoorziening in Nederland voor de lange termijn. Het uitvoeren van maatregelen in de periode tot en met 2021 (1e fase), mede met een bijdrage uit het Deltafonds. Het voorbereiden en uitwerken van een pakket maatregelen voor de 2e fase tot en met 2027. Ik adviseer het ministerie bij de uitvoering van het Deltaprogramma Zoetwater: (1) ten aanzien van de programmering van de maatregelen voor de 1e fase (totale investering van 400 miljoen euro, met een bijdrage van 150 miljoen euro vanuit het Deltafonds); (2) voorbereiding voor de programmering voor de 2e fase (soortgelijke omvang als fase 1); (3) waterbeschikbaarheid hoofdwatersysteem; en (4) ondersteuning bij de implementatie van het Deltaprogramma Agrarisch Waterbeheer (DAW). Periode Ik ben sinds 2014 betrokken bij dit project. Meer informatie is te vinden op de website van het Deltaprogramma Zoetwater. Klant Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In samenwerking met Otto Cox, WIJZER Adviesbureau. lees verder

National Water Resources Management Project (NWRMP) - phase 1 / Kyrgyzstan

De doelstelling van het project is het implementeren van integraal waterbeheer en het begeleid doorvoeren van de benodigde hervormingen in de watersector, in overeenstemming met de in 2005 aangenomen nationale waterwet. Daarnaast is een belangrijke doelstelling het verbeteren van de irrigatievoorziening door beter beheer en onderhoud ten behoeve van de watergebruikers. Het project streeft naar verbetering van de waterefficiency en een verbeterd beheer en onderhoud van alle schakels in de watervoorziening, van de waterbron tot aan het veld. Het NWRMP-1 bestaat uit vier componenten: (1) versterking van integraal waterbeheer op nationaal niveau, inclusief het opzetten van een landelijk water infoamtie systeem; (2) verbetering van de levering van water door de irrigatiediensten; (3) ondersteuning van de regionale water organisaties (WUA’s), en (4) projectmanagement. Meer informatie is te vinden op de website van het NWRMP. Periode Ik ben sinds 2014 adviseur in het Wereld Bank team dat toezicht houdt op de uitvoering van het project in opdracht van de Swiss Development Cooperation (SDC). Klant Wereldbank lees verder

Procesmanager implementatie Europese Kaderrichtlijn Water in het stroomgebied Rijn-West

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) ter verbetering van de grond- en oppervlaktewaterkwaliteit is de afgelopen jaren in alle Europese lidstaten ingevoerd. Ik ben er al vanaf het prille begin bij betrokken (sinds 2003). De eerste jaren als KRW-coördinator voor de provincie Gelderland en vanaf 2007 als KRW-procesmanager voor het deelstroomgebied Rijn-West. Het deelstroomgebied Rijn-West bestrijkt het gebied tussen Nijmegen, Texel en Hoek van Holland. De Europese Kaderrichtlijn Water wordt in Nederland per stroomgebied ingevoerd. In dit deelstroomgebied werken alle betrokken overheden (Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten) aan de invoering van de KRW, met als doel: het werken aan waterkwaliteit door het nemen van maatregelen (meer dan 2 miljard euro tbv schoon water voor het eerste Stroomgebiedbeheerplan Rijn Delta: 2009-2015 in heel Nederland). Ondertussen zijn we de maatregelen aan het uitvoeren van het 2e Stroomgebiedbeheerplan en zijn de voorbereidingen gestart voor het 3e en laatste (!) stroomgebiedbeheerplan. De doelstelling is om de waterdoelen uiterlijk in 2027 te halen, maar de voortekenen zijn duidelijk. Niet alle seinen van de KRW zullen dan op groen staan. Aan Nederland de keus hoe hier mee om te gaan. Extra investeren en meer tijd voor de uitvoering of de ambitie verlagen? Als procesmanager voor het stroomgebied Rijn-West heb ik ruim 10 jaar intensief samengewerkt met vele verantwoordelijke bestuurders en specialisten van Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen en gemeenten in het stroomgebied Rijn-West. Daarnaast was er een goede afstemming en samenwerking met de maatschappelijke partners in de klankbordgroep. Met de partners in het Rijn-West samenwerkingsverband werkten we aan een aantal gemeenschappelijke projecten, zoals de uitvoering van het Nutriënten Advies Rijn-West, het traject Vismigratie Rijn-West en het gezamenlijke project Stroomgebiedafstemming. Meer informatie over de KRW, Rijn-West en de gezamenlijke projecten: www.rijnwest.nl. Periode Ik ben sinds 2003 betrokken bij de invoering van de Kaderrichtlijn Water in Nederland. Sinds 2007 projectleider van het Rijn-West stroomgebied. Ik ben in mei 2018 gestopt om ruimte te hebben voor nieuwe uitdagingen. Klant Rijkswaterstaat (4 regionale directies), provincies (4) en waterschappen (8) in het stroomgebied Rijn-West. In samenwerking met Vertegenwoordigers van de 180 gemeenten en alle partners in de klankbordgroep. lees verder

Navicuate

Navicuate, een innovatief, actueel en online communicatiemiddel voor de overheid (crisisorganisatie) om evacuatie van gebieden in goede banen te leiden en chaos te minimaliseren door goed te informeren. De evacuatie-app is te downloaden op smartphones, levert een persoonlijk vlucht advies (handelingsperspectief) indien een overstroming wordt verwacht of gaande is. De app verzorgt terugkoppeling van de bewegingen van mensen in een risicogebied (crowd control) en levert de overheid daarmee belangrijke informatie over het gedrag van bewoners in risicogebieden. Met deze app levert de overheid online en actueel informatie aan bewoners in een risicogebied; een dienstverlening die je van een moderne overheid mag verwachten. In samenwerking met een groot aantal betrokken partijen hebben wij een plan gemaakt om een werkend prototype van Navicuate te realiseren. Om e.e.a. haalbaar te houden is er voor gekozen om het prototype te ontwikkelen voor dijkring 44, gelegen in de provincie Utrecht. Deze dijkring valt onder de verantwoordelijkheid van de Veiligheidsregio Utrecht en de politie Midden-Nederland. Innovactory (www.innovactory.nl) en VISSER waterbeheer presenteren met trots dit innovatieve concept. Een invulling van digitale delta technologie met de potentie tot mondiale toepassingen. Een unieke combinatie van Nederlandse kennis en kunde, waterbeheer en informatietechnologie. Periode De pilot is afgerond voor dijkring 44. Klant Ministerie van Infrastructuur en Milieu In samenwerking met Rijkswaterstaat, Veiligheidsregio Utrecht, provincie Utrecht, politie Midden-Nederland. Meer informatie lees verder

Deltaprogramma Zuidwestelijke Delta

Nederland is een delta: een laaggelegen land met veel water. Deze ligging maakt Nederland kwetsbaar. In het Deltaprogramma staan plannen om Nederland te beschermen tegen overstromingen, een tekort aan zoetwater of de gevolgen van extreem weer. Binnen de Zuidwestelijke Delta (ZWD) werken Rijk en regionale overheden samen met ondernemers en maatschappelijke partijen aan één doel: een veilig, economisch aantrekkelijk en gezond deltagebied met voldoende zoetwater, nu en in de toekomst. De Zuidwestelijke Delta is het gebied met daarin Zeeland, de Zuid-Hollandse eilanden en het westelijk deel van Noord-Brabant. Zee en rivieren komen hier samen. Land en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit zorgt voor volop kansen voor de natuur, economie en innovaties. Als projectleider zoetwater werkte ik voor het programmabureau ZWD. Ik was verantwoordelijk voor de samenwerking van alle partners om tot een voorkeursstrategie zoetwater te komen voor de 1e fase van het Deltaprogramma. Met elkaar hebben we een pakket maatregelen samengesteld dat zowel rekening houdt met de knelpunten nu en de te verwachtte effecten van de klimaatontwikkeling. Het pakket maatregelen houdt rekening met een op termijn zout Volkerak-Zoommeer. Onderdeel van het pakket maatregelen is de Proeftuin Zoetwater, waar vele innovatieve en slimme oplossingen zijn bedacht hoe om te gaan met een tekort aan zoetwater zonder aanvoer vanuit de rivieren (grote delen van Zeeland). Opslag regenwater in de ondergrond, efficiënter omgaan met de voorraden en tolerantere gewassen in zilte omgeving staan centraal. Meer informatie is te vinden op de website van het Deltaprogramma Zuidwestelijke Delta. Periode 2010 - 2014 Klant Programmabureau Zuidwestelijke Delta In samenwerking met Rijkswaterstaat Zee en Delta, Rijkswaterstaat Zuid-Holland zuid, provincie Zeeland, provincie Noord-Brabant, provincie Zuid-Holland, waterschap Scheldestromen, waterschap Brabantse Delta, waterschat Hollandse Delta, Hoogheemraadschap Delfland, Evides, Deltalinqs en het Havenbedrijf Rotterdam. lees verder

Projectleider zoetwater Volkerak-Zoommeer

Op 29 juni 2009 heeft de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta het adviesrapport Zoet water Zuidwestelijke Delta aangeboden aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de minister van Economische Zaken. In dit rapport zijn de adviezen van de regionale zoetwater verkenningen van Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland, integraal opgenomen. Het Zoetwater advies is de invulling voor een alternatieve zoetwatervoorziening die noodzakelijk is om de negatieve effecten van een zout Volkerak-Zoommeer te mitigeren. Als projectleider zoetwater Volkerak-Zoommeer was ik verantwoordelijk voor coördinatie en aansturing van de vervolgacties die voortkomen uit het Zoetwater Advies (Spoorboekje Zoetwater) en het begeleiden van de financiële analyse. Ik rapporteerde aan de projectgroep en Stuurgroep Zuidwestelijke Delta. In 2012 zijn alle maatregelen samengevat in de Zoetwater Rapportage 2012 en zijn er 5 ‘altijd goed’ zoetwater maatregelen geïdentificeerd (o.a. proef bellenpluim Nieuwe Waterweg en proef alternatieve zoutlek Krammersluizen). In 2018 heeft het kabinet besloten om het zout maken van het Volkerak-Zoommeer voorlopig niet uit te voeren. De optie op termijn weer zout met getij blijft wel op tafel. Periode Ik heb hier van 2009 tot 2012 aan gewerkt. Klant Programmabureau Zuidwestelijke Delta In samenwerking met Rijkswaterstaat Zee en Delta, Rijkswaterstaat Zuid-Holland zuid, provincie Zeeland, provincie Noord-Brabant, provincie Zuid-Holland, waterschap Scheldestromen, waterschap Brabantse Delta, waterschat Hollandse Delta, Hoogheemraadschap Delfland, Evides, Deltalinqs en het Havenbedrijf Rotterdam. lees verder

Procesmanager Zoetwater verkenning Zuid-Holland Zuid voor de provincie Zuid-Holland

Het kabinet wilde een besluit nemen over het al dan niet weer zout maken van het Volkerak-Zoommeer. Dit heeft impact op de zoetwater afhankelijke sectoren, met name de landbouw, de drinkwatervoorziening, maar ook de industrie (Rotterdamse Haven). Er is behoefte aan een gedegen zoetwaterverkenning, om de effecten en compenserende maatregelen in beeld te krijgen. Ik was projectleider voor de zoetwaterverkenning in Zuid-Holland, en werkte nauw samen met alle betrokken overheden (gemeenten, waterschappen, provincie en ministeries). Doel van de verkenning is tweeledig: draagvlak bij overheden en niet-overheden voor een op termijn zout Volkerrak-Zoommeer en een bestuurlijk gedragen advies van betrokken overheden, gericht aan de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta. De verkenning heb ik samen met Royal Haskoning DHV opgesteld. In 2018 heeft het kabinet besloten om het zout maken van het Volkerak-Zoommeer voorlopig niet uit te voeren. De optie op termijn weer zout met getij blijft wel op tafel. Periode Ik heb hier in 2008 en 2009 aan gewerkt. Klant Provincie Zuid-Holland In samenwerking met Rijkswaterstaat Zuid-Holland zuid, provincie Zuid-Holland, waterschap Hollandse Delta, Hoogheemraadschap Delfland, LTO-noord, LTO-Glaskracht, Evides, Deltalinqs en het Havenbedrijf Rotterdam. lees verder

Strategisch beleidsadviseur Veiligheid tegen Overstromingen

De Nederlandse overheid wil beter voorbereid zijn op een overstroming. In 2006 is de landelijke Taskforce Management Overstromingen (TMO) opgericht. De provincie Gelderland zit bestuurlijk in deze Taskforce. Ik was de strategisch beleidsadviseur van de gedeputeerde en ik nam actief deel aan de landelijke werkgroep die de Taskforce begeleid. Doel is om in Nederland kennis en inzicht in overstromingen te verbeteren en landelijk te oefenen als het toch mis gaat. Eind 2008 is er landelijke hoogwateroefening gehouden (Waterproof). Periode Ik werkte destijds voor de provincie Gelderland. Ik ben in 2007 en 2008 betrokken geweest bij de TMO. Klant Provincie Gelderland In samenwerking met Ministerie van Justitie en Veiligheid, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, provincie Zuid-Holland, Veiligheidsregio’s, waterschappen. lees verder

River Basin Management in Trinidad & Tobago

Als assistent-projectleider en adviseur integraal waterbeheer en hoogwaterbestrijding werkte ik in een team aan de hoogwaterproblematiek van een drietal rivieren op het eiland Trinidad. Middels een SOBEK-Rural model in combinatie met een hydrologisch afvoer model (HEC-I) is het gehele stroomgebied van de Caparo River in Trinidad gemodelleerd. Er is een studie uitgevoerd naar de hoogwaterproblemen in met name het verstedelijkte benedenstroomse deel van het stroomgebied. Naast analyse van de problemen zijn concrete maatregelen geformuleerd en doorgerekend in het model voor objectieve controle. De maatregelen varieerden van vergrootte van een duiker, het omleiden van een hoogwaterafvoerkanaal tot het vergrootte van de retentie in het bovenstroomse deel van de rivier. Verder betrokken geweest bij: integraal waterbeheer (modelering met RIBASIM), GIS, detail ontwerp en hydraulisch ontwerp hoogwaterbeschermingsmaatregelen, en technische training staf van het ministerie. In 2003 zijn ook van twee andere rivieren, de Caroni en Oropuche rivers, 2D-hoogwater modellen opgesteld en gekalibreerd met data van afvoer en neerslag. Met het model zijn verschillende overstromingsscenario’s doorgerekend. Hiervoor is een hydrologisch model opgezet om de maatgevende afvoeren in het stroomgebeid van beide rivieren te voorspellen. Gebaseerd op verschillende scenario’s zijn zogenaamde flood-evacuation plans opgesteld voor de bewoners in de dorpen langs de rivieren. Periode Ik werkte destijds voor Royal Haskoning DHV. Ik heb in 1997, 1998 en in 2003 aan deze projecten gewerkt. Klant Ministry of Transportation & Works, Trinidad & Tobago. lees verder

Gari Irrigatie en Drainage Project, Nigeria

Irrigatie en drainage adviseur voor het Gari Irrigatie en Drainage Project in het noorden van Nigeria. Royal Haskoning was daar verantwoordelijk voor de haalbaarheidsanalyse, MER en detail ontwerp van een middelgroot irrigatiesysteem (2,500 ha). In het project was ik verantwoordelijk voor: Technisch en hydraulisch ontwerp van de irrigatie en drainage infrastructuur; Medeverantwoordelijk voor de supervisie van de bouw van het irrigatiesysteem (kwaliteitscontrole van de aannemer); Monitoren van het hoofd drainagesysteem en de stuwdam, ivm veiligheid en erosie gevaar; Training van lokale ingenieurs; Voorbereiden toekomstig beheer en onderhoud van het systeem. Periode Ik werkte destijds voor Royal Haskoning DHV. Ik heb in 1999 en 2000 aan dit project gewerkt. Klant Ministry of Water Resources, Nigeria. lees verder

International Rhine Meuse Activities (IRMA) Programma

Royal Haskoning was van 1997 tot 2000 adviseur van het door de EU gefinancierde IRMA Programma (Interreg Rijn Maas Activiteiten). Het programma subsidieerde projecten met als doel beperking van wateroverlast van de Rijn en de Maas in Nederland, België, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk. De projecten hebben betrekking op zowel maatregelen in regionale afwateringsgebieden als langs de beddingen van de grote rivieren. De maatregelen in Nederland langs de grote rivieren zijn een voorloper van het later zo succesvolle ‘Ruimte voor de Rivier programma’ van Rijkswaterstaat. Ook projecten met betrekking tot de verbetering van kennis, het publiek bewustzijn en de grensoverschrijdende samenwerking kwamen voor subsidie in aanmerking. De bijdrage van Royal Haskoning bestond uit het leveren van kennis op het gebied van technisch inhoudelijk project beoordeling, subsidieverstrekking, opzetten van een controle systeem, bewaking van de voortgang van alle projecten, evaluatie van verschillende projecten en assistentie en bemanning van het internationale IRMA projectsecretariaat in Den Haag. Eind 1999 had de IRMA-Stuurgroep in totaal 153 projecten goedgekeurd. De totale som van de voor deze projecten beschikbare EU-middelen bedraagt 141 miljoen Euro, te besteden vóór eind 2002. Het IRMA-programma omvat een totale subsidiabele investering van ca. 420 miljoen Euro voor maatregelen op het gebied van hoogwaterpreventie en ruimtelijke ordening in de periode 1997 - 2002. Periode Ik werkte destijds voor Royal Haskoning DHV. Ik heb in 1998 en 1999 aan dit project gewerkt. Klant Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM). lees verder